Projekt vile Plano - Fundamenta

Faze izgradnje

 

Opis

ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

U predmetnom obuhvatu se namjerava graditi Gospodarsko stambeni kompleks u funkciji poljodjelstva s mogućnošću
bavljenja agroturizmom. Kompleks će se sastojati od dvije zgrade od kojih je jedna gospodarska zgrada u službi
poljoprivredne proizvodnje, a druga stambena zgrada u službi agroturizma.
Zgrade su okružene uređenim agrokulturalnim površinama na kojima se uzgajaju kulture bajama.
Na situaciji projekta je vidljiv dominantan istok-zapad položaj parcele na kojoj su objekti smješteni na način da je
stambena zgrada na istočnom dijelu, a gospodarska na zapadnom dijelu parcele. Oba objekta su samostalna i
postavljena su u skladu sa nagibom i orijentacijom terena na način da se uklope u reljef prateći tradicionalne kvalitete
oblikovanja poštujući lokalne forme i materijale. Zgrade su projektirane vizualno zavisno jedna o drugoj na način da tvore
sliku jednog jedinstvenog kompleksa. Sljemena krovova su postavljena paralelno sa slojnicama/padom terena, a oblik
reljefa je vidljiv i na formi arhitekture objekata koja tlocrtno i visinski prati prirodni pad. Objekti su povezani lokalnom
pristupnom prometnicom širine 3 m koja se u cijelosti nalazi na čestici, a parcela će biti isprepletena prirodnim pješačkim
putevima ovisnim o zatečenom reljefu i hortikulturnom korištenju površina.

SADRŽAJ GRAĐEVINA

Stambena zgrada je katnosti PO+PR+1 projektirana na način da se proteže po terenu i prati većim dijelom prirodne
visine terena. Zgrada je samostalni objekt i funkcionira kao kuća sa jednom stambenom jedinicom.
Vizualno se sastoji od tri povezana volumena u smjeru istok-zapad. Središnji volumen se sastoji od staklene fasade i
krova te se koristi kao ulazni hol. Na isti je povezan glavni ulaz sa sjevera i sve bitne komunikacije kuće. Glavnim
stepeništem spušta se sa razine parkirališta na sjeveru do glavnog ulaza na sjeveru pri središnjem volumenu zgrade.
Istočno krilo kuće u podrumu sadrži fitness prostorije, a u prizemlju sadrži tri spavaće sobe sa pripadajuće tri kupaonice.
Zapadno krilo kuće sadrži dnevne prostorije (dnevni boravak, blagovaonica, kuhinja sa popratnim prostorijama i galeriju
sa bibliotekom i hobi prostorom).
Zbog kosine terena prizemlje ima izlaz na sjever, jug i istok kuće na kojima se nalaze vanjski natkriveni i nenatkriveni
prostori. U produžetku vanjskih prostora se nalazi bazen dimenzija vodene površine 10,00 x 3,70 m. Zgrada ima kosi
krov, dvostrešan na jugozapadnom krilu, a jednostrešan na istočnom i sjeverozapadnom krilu, prekriven kupom
kanalicom.
Na prvom katu zapadnog krila krov je djelom ravni a dijelom kosi. Konstrukcija se sastoji od sustava armirano-betonskih
zidova, stupova, greda i ploča. Debljine nosivih zidova su od 20 do 25 cm, a ploča debljine 22 cm. Pročelje kuće će biti
oblikovano u kombinaciji bijele žbuke i kamena. Kuća će se koristiti za turističko stanovanje u službi agrikulturalnog
turizma i kao takva je projektirana na način da se navedeni sadržaji međusobno nadopunjavaju.
Gospodarska zgrada je jednostavna građevina katnosti PR. Sastoji se od dva volumena povezana istim dvostrešnim
krovištem koje natkriva i centralni otvoreni passage u smjeru sjever-jug. Objektu se pristupa sa juga, sa parkirališta,
preko centralnog prolaza , gdje su dva ulaza na južnim pročeljima. Zapadno krilo gospodarske zgrade koristi se kao
kuhinja i blagovaonica za radnike, sa vlastitim sanitarnim čvorom, a istočno krilo se koristi kao radna prostorija za
sortiranje i pakiranje gotovih biljnih proizvoda (bajama), također sa vlastitim sanitarnim čvorom.
U istočnoj proizvodnji ne odvija se nikakav tehnološki proces već se ubrani bajami samo sortiraju i pakiraju u drvene
sanduke. Ispred južnog pročelja projektirane su natkrivene terase.
Zgrada je projektirana u kombinaciji armirano-betonske i blokovske konstrukcije sa AB serklažima. Debljine nosivih
zidova su 25 cm, a ploča debljine 20 cm. Zgrada je obrađena žbukom svijetlog tona.
Unutar gospodarskih prostora zgrade će se obavljati radne aktivnosti povezane sa branjem i pakiranjem plodova.
Prostori se neće koristiti za nikakvu daljnju preradu proizvoda niti će se koristiti kao skladišta potencijalno opasnih i
zapaljivih supstanci.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

U širem kontekstu građevine su projektirane kao prostorno odvojene, ali vizualno povezane građevine koje prirodno
prate kvalitete reljefa zatečenog poljoprivrednog zemljišta. Završne obrade zgrada su u skladu sa lokalno korištenim
materijalima. Projektirane su kao kombinacija pročelja svijetle plemenite žbuke i kamena sa kosim dvostrešnim i
jednostrešnim krovima prekrivenim kupama.
Građevine prate organski uspon terena na način da su projektirane kao splet etaža gdje istočno i južno prizemlje kuća
nisu na istoj visinskoj koti, a povezuje ih unutarnje i vanjske komunikacije kojima se savladava kosina terena.
Forme obe zgrade su postavljene u dominantnom istom-zapad smjeru (paralelno slojnicama terena) i definiraju ih
dugačke pravilne linijske konture i jednostavnost karakteristična arhitekturi dalmatinskog podneblja. Pročeljem stambene
zgrade dominiraju bogati otvori kliznih stijena koje su na južnim pročeljima zasjenjene arhitektonskim istacima i
strehama.
Ogradni zidovi terena su projektirani u kombinaciji betona, kamene obloge ili kamenog suhozida, maksimalne visine
1,50 m od čega je netransparentni dio ograde max. visine 1,00 m, a sve prema Odredbama za provođenje – općim
odredbama odnossno članku 10. sl.gl. Grada Kaštela:
„Ograda se sastoji od netransparentnog dijela maksimalne visine 1,0 m (na kosom terenu pojedini stepenasti dijelovi ograde mogu
biti i viši), najbolje poluklesani kamen (npr.vez sa kontinuiranim horizontalama, može i različite visine redova, ne bunja) i transparentnog
dijela (jednostavne metalne ograde tradicionalnih oblika) sa zelenilom, do ukupne visine oko 1,5 m. Maksimalna visina
netransparentnog dijela ograde prema drugim graðevim česticama, ukoliko je visinska razlika susjednih čestica veća od 1m, iznosi
0,5m.“
Na hodnim plohama i vanjskim stubištima se koristi kamen i keramička obloga kompatibilna estetici kamena.

UREĐENJE TERENA

Dvije zgrade su međusobno povezane pješačko-kolnom stazom koja vizualno i funkcionalno dijeli parcelu u nekoliko
zelenih zona koje su po funkciji poljoprivredne i ukrasne.
Sve prometne i pješačke površine unutar parcele će se izvoditi na način da prate prirodne konture terena uz što manju
količinu iskopa i nasipa. Spomenute površine se uređuju u kombinaciji završnih slojeva: šljunka, asfalta, dekorativnih
betonskih kocki i kamenih ploča.
Zidovi terena su projektirani u kombinaciji betona, kamene obloge ili kamenog suhozida.
Sve zelene površine su hortikulturno uređene.
Pješački pristupi objekata su vanjske skale popločane štokovanim kamenim pločama.
Svi ogradni zidovi parcele rješeni su od vanjskog ruba građ. čest. prema unutra.
Svi zidovi uređenja terena u neposrednoj blizini objekata imaju kamenu poklopnicu visine 3 cm položenu u cem. mort 2
cm.

OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI

Gospodarska zgrada i stambena zgrada (sa jednom stambenom jedinicom) ne moraju imati osigurane pristupe osobama
smanjene pokretljivosti.

INSTALACIJE

Zgrada se spaja na sve lokalne komunalne priključke u skladu sa prikupljenim posebnih uvjeta.
Zgrade imaju vlastiti samostalni sustav opskrbe vodom (kišnica i dostava vode cisternama), samostalni zasebni
kanalizacijski sustav (septička jama), a spoj na elektroopskrbnu mrežu i telekomunikacije će se izvesti u skladu sa
posebnim uvjetima mjerodavnih službi.
Instalacije su opisane i prikazane u posebnim međusobno usklađenih projektima.

NAČIN SPRIJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Građevine su projektirane tako da ne ugrožavaju higijenu, zdravlje ljudi i životni okoliš.
Ugrađuju se građevni proizvodi i oprema kod kojih pri korištenju i održavanju ne može doći do opasnosti od kemijskih,
fizikalnih ili drugih utjecaja, smetnji, štetnih i nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine.
Otpadne fekalne i oborinske vode spajaju saniraju se na način i mjesto po posebnim uvjetima mjerodavnih službe.
Predviđen je prostor za sakupljanje komunalnog otpada obiju zgrada unutar granice parcele uz pješačko-kolnu stazu,
između dva parkirališta, bliže gospodarskoj zgradi.

KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE

Konstruktivni sistem stambene zgrade se sastoji horizontalnih konstrukcija – a.b. ploča i nosača, te vertikalnih
konstrukcija – a.b. zidova i stupova.
Sve arm. bet. konstrukcije izvodit će se armiranim betonom kvalitete C 25/30 i armirati zavarenim armaturnim mrežama
kvalitete B500B i profilnom armaturom kvalitete B500B.
Vertikalne konstrukcije čine a.b. zidovi debljine 20-25 cm u dva ortogonalna smjera. Horizontalne a.b. konstrukcije
međukatnih ploča i krovne ploče su debljine 20 cm.
Temelji kuće su pretežito trakasti sa slojem podbetona, prema tlu se izvode betonske ploče debljine 10-15 cm, a
temeljna konstrukcija bazena je temeljna ploča debljine 25 cm.
Konstruktivni sistem gospodarske zgrade se sastoji od horizontalnih konstrukcija – a.b. ploča i nosača, te vertikalnih
konstrukcija – a.b. zidova i stupova i zidanih zidova sa a.b. serklažima.
Sve arm. bet. konstrukcije izvodit će se armiranim betonom kvalitete C 25/30 i armirati zavarenim armaturnim mrežama
kvalitete B500B i profilnom armaturom kvalitete B500B.
Vertikalne konstrukcije čine a.b. zidovi debljine 20-25 cm u dva ortogonalna smjera. Horizontalne a.b. konstrukcije
međukatnih ploča i krovne ploče su debljine 22 cm.
Temelji kuće su pretežito trakasti sa slojem podbetona, prema tlu se izvode betonske ploče debljine 10-15 cm.

MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (nn 153/13) i Zakonom o gradnji (nn 153/13, 20/17) ovim projektom
planirane su preventivne mjere zaštite od elementarnih i ratnih opasnost :
- u svrhu efikasne zaštite od potresa, konstrukcija građevine projektirati će se u skladu s posebnim propisima za
predmetnu seizmičku zonu
- za spašavanje osoba iz građevine i gašenje požara na istoj i otvorenom prostoru, osigurani su vatrogasni prilazi i
površina za operativni rad vatrogasaca prema važećem propisu