Projekt vile Plano - Trišnja

Faze izgradnje

 

Opis

ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

U predmetnom obuhvatu se namjerava graditi Gospodarsko stambeni kompleks u funkciji poljodjelstva (biljna proizvodnja) s mogućnošću bavljenja agroturizmom. Kompleks će se sastojati od dvije zgrade od kojih je jedna gospodarska zgrada u službi poljopriveredne proizvodnje, a druga stambena zgrada u službi agroturizma. Zgrade su okružene uređenim agrokulturalnim površinama na kojima se uzgajaju kulture trešnja i lavanda. Na situaciji projekta je vidljiv dominantan istok-zapad položaj parcele na kojoj su objekti smješteni na način da je stambena zgrada u sredini čestice, a gospodarska u jugoistočnom dijelu parcele. Oba objekta su samostalna i postavljena su u skladu sa nagibom i orijentacijom terena na način da se uklope u reljef prateći tradicionalne kvalitete oblikovanja poštujući lokalne forme i materijale. Zgrade su projektirane vizualno zavisno jedna o drugoj na način da tvore sliku jednog jedinstvenog kompleksa. Sljemena krovova su postavljena paralelno sa slojnicama/padom terena, a oblik reljefa je vidljiv i na formi arhitekture objekata koja tlocrtno i visinski prati prirodni pad. Objekti su povezani lokalnom pristupnom prometnicom širine 3 m koja se u cijelosti nalazi na čestici, a parcela će biti isprepletena prirodnim pješačkim putevima ovisnim o zatečenom reljefu i hortikulturnom korištenju površina.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE


U širem kontekstu građevine su projektirane kao prostorno odvojene, ali vizualno povezane građevine koje prirodno prate kvalitete reljefa zatečenog poljoprivrednog zemljišta. Završne obrade zgrada su u skladu sa lokalno korištenim materijalima. Projektirane su kao kombinacija pročelja svijetle plemenite žbuke i kamena sa kosim dvostrešnim i jednostrešnim krovima prekrivenim kupama.

Obe građevine prate organski uspon terena na način da su projektirane kao splet etaža gdje istočno i južno prizemlje kuća nisu na istoj visinskoj koti, a povezuje ih unutarnje i vanjske komunikacije kojima se savladava kosina terena.

Forme obe zgrade su postavljene u dominantnom istom-zapad smjeru (paralelno slojnicama terena) i definiraju ih dugačke pravilne linijske konture i jednostavnost karakteristična arhitekturi dalmatinskog podneblja. Pročeljem stambene zgrade dominiraju bogati otvori kliznih stijena koje su na južnim pročeljima zasjenjene arhitektonskim istacima i strehama.

Ogradni zidovii terena su projektirani u kombinaciji betona, kamene obloge ili kamenog suhozida.

Na hodnim plohama i vanjskim stubištima se koristi kamen i kerasmička obloga kompatibilna estetici kamena.

UREĐENJE TERENA

Dvije zgrade su međusobno povezane putom koji vizualno i funkcionalno dijeli parcelu u nekoliko zelenih zona koje su po funkciji poljoprivredne i ukrasne.

Sve prometne i pješačke površine unutar parcele će se izvoditi na način da prate prirodne konture terena uz što manju količinu iskopa i nasipa. Spomenute površine se uređuju u kombinaciji završnih slojeva: šljunka, asfalta, dekorativnih betonskih kocki i kamenih ploča.

Zidovi terena su projektirani u kombinaciji betona, kamene obloge ili kamenog suhozida.

Sve zelene površine su hortikulturno uređene.

Pješački pristupi objekata su vanjske skale popločane štokovanim kamenim pločama.

Svi ogradni zidovi parcele rješeni su od vanjskog ruba građ. čest. prema unutra.

Svi zidovi uređenja terena u neposrednoj blizini objekata imaju kamenu poklopnicu visine 3 cm položenu u cem. mort 2 cm.

OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI

Gospodarska zgrada i stambena zgrada (sa jednom stambenom jedinicom) ne moraju imati osigurane pristupe osobama smanjene pokretljivosti.


INSTALACIJE

Zgrada se spaja na sve lokalne komunalne priključke u skladu sa prikupljenim posebnih uvjeta.
Zgrade imaju vlastiti samostalni sustav opskrbe vodom (kišnica i dostava vode cisternama), samostalni zasebni kanalizacijski sustav (septička jama), a spoj na elektroopskrbnu mrežu i telekomunikacije će se izvesti u skladu sa posebnim uvjetima mjerodavnih službi.
Instalacije su opisane i prikazane u posebnim međusobno usklađenih projektima.


NAČIN SPRIJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Građevine su projektirane tako da ne ugrožava higijenu, zdravlje ljudi i životni okoliš.

Ugrađuju se građevni proizvodi i oprema kod kojih pri korištenju i održavanju ne može doći do opasnosti od kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja, smetnji, štetnih i nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine.

Otpadne fekalne i oborinske vode spajaju saniraju se na način i mjesto po posebnim uvjetima mjerodavnih službe.

Predviđen se prostor za sakupljanje komunalnog otpada obiju zgrada unutar granice parcele uz zapadni dio gospodarske zgrade.


KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE

Konstruktivni sistem stambene zgrade se sastoji horizontalnih konstrukcija – a.b. ploča i nosača, te vertikalnih konstrukcija – a.b. zidova i stupova.
Sve arm. bet. konstrukcije izvodit će se armiranim betonom kvalitete C 25/30 i armirati zavarenim armaturnim mrežama kvalitete B500B i profilnom armaturom kvalitete B500B.
Vertikalne konstrukcije čine a.b. zidovi debljine 20-25 cm u dva ortogonalna smjera. Horizontalne a.b. konstrukcije međukatnih ploča i krovne ploče su debljine 22 cm.
Temelji kuće su pretežito trakasti sa slojem podbetona, prema tlu se izvode betonske ploče debljine 10-15 cm, a temeljna konstrukcija bazena je temeljna ploča debljine 25 cm.

Konstruktivni sistem gospodarske zgrade se sastoji od horizontalnih konstrukcija – a.b. ploča i nosača, te vertikalnih konstrukcija – a.b. zidova i stupova i zidanih zidova sa a.b. serklažima.
Sve arm. bet. konstrukcije izvodit će se armiranim betonom kvalitete C 25/30 i armirati zavarenim armaturnim mrežama kvalitete B500B i profilnom armaturom kvalitete B500B.
Vertikalne konstrukcije čine a.b. zidovi debljine 20-25 cm u dva ortogonalna smjera. Horizontalne a.b. konstrukcije međukatnih ploča i krovne ploče su debljine 22 cm.
Temelji kuće su pretežito trakasti sa slojem podbetona, prema tlu se izvode betonske ploče debljine 10-15 cm.


MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (nn 153/13) i Zakonom o gradnji (nn 153/13, 20/17) ovim projektom planirane su preventivne mjere zaštite od elementarnih i ratnih opasnost :

- u svrhu efikasne zaštite od potresa, konstrukcija građevine projektirati će se u skladu s posebnim propisima za predmetnu seizmičku zonu

- za spašavanje osoba iz građevine i gašenje požara na istoj i otvorenom prostoru, osigurani su vatrogasni prilazi i površina za operativni rad vatrogasaca prema važećem propisu